Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. De informatie op deze website geeft mogelijk niet de meest recente ontwikkelingen weer. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Informatie verzonden aan Bilfinger Industrial Services België/Nederland via de website van Bilfinger Industrial Services België/Nederland is niet beveiligd. Derhalve dient u ons langs deze weg geen vertrouwelijke informatie te zenden. Daarenboven wijst Bilfinger Industrial Services België/Nederland iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Verklaring omtrent bescherming van gegevens

Wij verheugen ons dat u de website van Bilfinger Industrial Services België/Nederland (hierna Bilfinger) bezoekt. Bilfinger neemt de bescherming van uw persoonlijkheidsrechten heel serieus. Wij willen u graag informeren over welke gegevens in welke omvang en voor welke doeleinden in het kader van het gebruik van onze website worden verzameld en gebruikt.

Webserver-protocollen
U kunt onze internetsites in principe bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent. Zoals bij nagenoeg alle websites gebruikelijk is, verzamelt de server waarop onze website zich bevindt (hierna ‘webserver’ genoemd) echter automatisch informatie van u wanneer u onze site oproept. De webserver slaat automatisch bepaalde informatie op zoals bijvoorbeeld delen van uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de door u bezochte pagina´s van een website, sites waarop u ervoor was, de door u gebruikte browser (bijvoorbeeld Internet Explorer), het door u gebruikte besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 7) of de domeinnaam en het adres van uw Internet-provider. Voor zover een van onze websites cookies gebruikt, slaat de webserver ook deze informatie op.

Matomo
Bilfinger gebruikt Matomo, een privacy-vriendelijke open-source-software voor het statistisch analyseren van de bezoekers die toegang krijgen. Het doorgeven van gegevens aan derden vindt in verband hiermee niet plaats. Matomogebruikt cookies om het analyseren mogelijk te maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruikmaking van dit internetaanbod wordt op servers door Bilfinger opgeslagen. Het IP-adres wordt meteen na het verzamelen en nog voor het opslaan geanonimiseerd, d.w.z. enige delen (octetten) van het IP-adres worden gewist.

Cookies
Enkele van onze websites gebruiken de zogeheten cookie-technologie. Een cookie is informatie die door onze webserver naar uw computer wordt gezonden (preciezer gezegd: in uw browser-register wordt achtergelaten), zodra u de website bezoekt. Wij gebruiken op enige van onze websites de volgende cookies:

Sessie cookies
Deze cookies bestaan slechts zo lang totdat u uw internetsessie beëindigt en uw browser volledig sluit. Ze bevatten generlei persoonsgegevens en worden slechts voor statistische analyses gebruikt.

Cookies door Matomo
Zie Matomo.

Cookies door derden op onze websites
Wij staan derden niet toe om cookies via onze websites op uw computer te plaatsen.

Verbod en/of controle van cookies
Er zijn verschillende methodes om op uw computer verzamelde cookies te onderdrukken, weer te geven en te verwijderen. Dit hangt af van de door u gebruikte browser. Mocht u hierbij moeilijkheden hebben, dan adviseren wij u om aan de betreffende producent om raad te vragen. Wij wijzen u erop dat u in het geval van gewijzigde browserinstellingen eventueel niet alle functies van deze website in de volle omvang kunt gebruiken. Verzameling, verwerking, gebruik en uitwisseling van persoonsgegevens Wij verzamelen (behalve in het kader van de webserver-protocollen) slechts gegevens van u wanneer u deze zelf aan ons mededeelt om een van onze aangeboden diensten te gebruiken (bijvoorbeeld bestellen van informatiemateriaal, verzoek om informatie). Deze gegevens worden uitsluitend voor het uitvoeren van de betreffende dienst verwerkt en/of gebruikt. Voor zover voor uw verzoek om informatie noodzakelijk, kunnen uw gegevens ook aan concerns worden doorgegeven. Voor zover noodzakelijk, kunnen ook dienstverlenende bedrijven door ons ermee worden belast om de gewenste dienst te leveren (bijvoorbeeld voor het verzenden van informatiemateriaal). Uitwisseling van uw persoonsgegevens aan andere derden vindt niet plaats.

Hieronder vindt u nog enige informatie over speciale diensten die u in het kader van onze website kunt gebruiken:

Newsletter
Wanneer u zich op een van onze Newsletters wilt abonneren, verzoeken wij om uw e-mail adres door te geven. Voordat wij u de Newsletter toezenden, ontvangt u een e-mail bericht met een link. Pas wanneer u met een klik op deze link bevestigt dat u de Newsletter daadwerkelijk wilt ontvangen, wordt u in onze distributielijst opgenomen. Zodoende wordt gewaarborgd dat niemand anders behalve u uw e-mailadres voor het abonnement van een Newsletter kan gebruiken (zgn. Double-Opt-In procedure).

Internationale overdracht van gegevens
De verwerking van gegevens die via onze website zijn gegenereerd, vindt plaats op servers in landen van de Europese Unie resp. van de Europese Economische Ruimte (EU/EER).

Veiligheid
Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op internet niet op beveiligde wijze plaatsvindt en zodoende het risico bestaat dat derden de gegevens kunnen onderscheppen en gebruiken. U kunt zich ook te allen tijde per post of telefoon in verbinding stellen met ons.

Minderjarigen
Kinderen en jongeren mogen zonder toestemming van de ouders of van degenen die met de zorg over hen zijn belast, geen persoonsgegevens op internet mededelen.

Links op andere websites
Op enige plaatsen op onze website plaatsen wij links naar andere websites (bijvoorbeeld websites van ondernemingen van het Bilfinger concern) of bieden de mogelijkheid om een bepaalde inhoud via zogenaamde Share Buttons te delen. Let u er s.v.p. op dat de hier beschreven verklaring omtrent bescherming van gegevens niet geldt voor deze andere websites. Wij verzoeken u om deze sites direct te bezoeken om informatie te ontvangen over de bescherming van gegevens, de veiligheid, de registratie van gegevens en de voorschriften over het doorgeven van gegevens. Bilfinger is niet aansprakelijk voor maatregelen die van deze websites uitgaan of voor de inhoud ervan.

Contact
Wanneer u verdere vragen heeft over het onderwerp bescherming van gegevens bij Bilfinger, wendt u zich s.v.p. tot:

Bilfinger SE
Group Data Protection
Carl-Reiß-Platz 1-5
68165 Mannheim
datenschutz(at)bilfinger.com 

Stand: maart 2018

Wij wijzen erop dat deze verklaring in de toekomst, bijvoorbeeld op grond van wettelijke vereisten, kan worden aangevuld of gewijzigd. Informeert u zich s.v.p. daarom regelmatig over de actuele situatie.

Printen